Forsvarsforlig

 

Invitation til møde om det kommende forsvarsforlig

 

Alle forsvars-interesserede inviteres til offentligt møde :

tirsdag, d. 24. oktober kl. 19 på Slipshavn, Slipshavnvej 513

Folketinget står overfor vedtagelsen af en af de vigtigste forlig om det danske forsvar i
mange år.

Mange aktuelle elementer indgår i beslutningsgrundlaget. Bl.a. :

. Den ændrede sikkerhedssituation i Østersøområdet
. USAs krav om, at Europæiske NATO-medlemmer betaler mere
. Borgerkrigen i Ukraine og Ruslands annektering af Krim
. Værnepligt / professionelt ansatte ?
. Dansk deltagelse i internationale operationer
. Finansieringen af de nye fly – og materielanskaffelser til de øvrige værn


-lokalt er vi også interesserede i marinehjemmeværnsskolens fremtid på Slipshavn.

Hvordan er de overordnede politiske prioriteringer og muligheder – og hvad er der
penge til ?

 

Formanden for folketingets forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov (C), der sidder for
bordenden i processen, kommer til Nyborg for at fortælle, om opgaven med at få et
forlig i hus.

 

Der kan købes øl & vand ved arrangementet.

 

Med venlig hilsen – og vel mødt !

Michael Gertsen

Formanden har ordet

                                         

                      Kære medlemmer.

 

Aktiviteterne planlagt til andet halvår er godt i gang og mange spændende tiltag venter forude.  

Jeg håber, at I vil tage godt i mod tilbuddene, få en god oplevelse og være med til at styrke fællesskabet i Nyborg Marineforening. Husk tilmelding på listerne i stuen.

 

På generalforsamlingen i 2015 blev der åbnet mulighed for, at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. Hensigten med denne beslutning var at forberede et generationsskifte.           Vores næstformand Ebbe Rasmussen vil gerne snart afløses. For den resterende del af bestyrelsen, med en enkelt yngre undtagelse, er dåbsattesten også lidt  brugt.

 

Det er spændende at være med til at lede en forening som vores. Har du lyst til at deltage i arbejdet, eller kender du en som kunne være et emne, vil bestyrelsen gerne have et praj.

 

I næste nummer af bladet ( medio december ) udsendes indkaldelse til generalforsamling 2018. Hjælp os med at fastholde kontinuiteten i arbejdet.

 

Med venlig hilsen og vi ses i stuen.

Kurt Verner

Formand

 

                 

 

Flåde Eg

Den 21 oktober 1807 blev en trist dag for den danske flåde. Det blev dagen, hvor en engelsk flådestyrke drog bort med den danske flåde. Englænderne ranede flåden.

Det blev starten på opbygningen af kanonbådsstyrken, og kanonbådskrigen blev indledt. Det gav også kongen anledning til, at beordre et kæmpe areal beplantet med egetræer ( Flåde Eg), således at der på sigt, var materiale til bygning af nye orlogsskibe.

Den 21 oktober 2017 er det 210 år siden at englændernes skændige handling udspillede sig, og egetræerne er for længst fældningsmodne.

Marineforeningen har bl.a. til opgave at fastholde traditioner og formidle flådens historie.

Vi har derfor, i samarbejde med foreningen Plant et Træ og Nyborg Kommune planlagt, at plante en ” Flåde Eg ” den 21 oktober 2017.

Det er planen, at plantningen skal foregå i Griffensund, med anvendelse af den dertil hørende ceremoniel. Der opsættes en informationstavle, der fortæller historien om Flådens Ran.

Arrangementet afsluttes med en sammenkomst i stuen for deltagende medlemmer og indbudte gæster. Det endelige program optages i næste nummer af bladet.

Du kan allerede nu skrive dig på listen i stuen. Gangbesværede medlemmer kan naturligvis møde direkte i stuen

 

Jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil være med til, at synliggøre denne del af flådens historie i Nyborg.

 

Vel mødt.

 Kurt Verner.

 

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

 

Nyt udvalg

Der er etableret et nyt udvalg benævnt ”MINEBØSSEN”

Opgave:

Fremskaffe midler til medlemspleje, samt donationer til specifikke aktiviteter i N.M. Opgaven løses ved salg af lotteri i stuen, afholdelse af bankospil, samt mindre

donationer, der lægges i den i stuen værende minebøsse af medlemmer.

Udvalget er ansvarlig over for N.M. bestyrelse.

Medlemmer af udvalget:

Kurt Verner Formand

Ebbe Rasmussen Næstformand

Jørgen Møller Regnskabsfører

————————————————————————————-

Nye vedtægter

På sendemandsmødet i Korsør 2016, blev vedtægterne justeret.

Den væsentligste ændring er i § 5 stk. 1. der nu ser således ud:

Stk.1. Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens

godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder, der har været tjenstgørende i Søværnet, Marinehjemmeværnet, handelsflåden, fiskeriet eller personer der

nærer interesse for orlogs– eller handelsflåden og dermed

beslægtede erhverv.

————————————————————————————

Jubilæumstegn

for indkaldelse til Søværnet. (25, 40, 50, 60 eller 65 år).

Tegnene udleveres normalt ved deltagelse i det årlige jubilarstævne på Holmen.

Har du af en eller anden grund ikke haft mulighed for at deltage i jubilarstævnet,

kan tegnet bestilles i stuen. Pris 60,00 kr.

Udlejning af lokaler

Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for udlejning af lokaler til medlemmer af

Nyborg Marineforening.

Regelsættet indeholder:

Oversigt over arrangementer lokalerne kan udlejes til

Vilkår

Service aftale.

Regelsættet udleveres af banjermesteren.

 

 

Samarbejde mellem Odense, Kerteminde og Nyborg Marineforening.

Gennem det sidste års tid, har der været talt om, at styrke afdelingerne ved at samarbejde om forskellige aktiviteter. Det startede med Kertemindes deltagelse i turen til Kiel/ Laboe i 2014 og i 2015 turen til Dybbøl. I forbindelse med sendemands mødet havde vi en drøftelse med Odenses formand, og i løbet af sommeren blev en egentlig aftale indgået og tiltrådt af respektive bestyrelser.

Hensigten er i fællesskab at udbyde rejser, udflugter og udvalgte aktiviteter. Ligeledes er man velkommen til at deltage i øvrige aktiviteter, såfremt der er plads.

Det vil altid fremgå af rejseudbuddet om det er en fælles aktivitet.

( Fordelingsnøgle: Nyborg 30, Kerteminde 11, Odense 11 pladser)

Vi håber alle, at dette initiativ kan være med til at styrke sammenholdet og kammeratskabet mellem vore afdelinger.

P.S. Nyborgs Stralsund tur er ikke omfattet af aftalen.

Bestyrelsen

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes.Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.  

 

 

Jubilæum Kerteminde

 

 

Kerteminde Marineforening inviterer til 75 års jubilæum 26.8.2017

 

 

 

Der er fælles bustransport (gratis) afgang kl. 9.00 præcis fra stuen for medlemmer i uniform, til deltagelse i marchen fra havnen til Restaurant Marinaen, hvor der vil være mad og drikke frem til kl. 14.00.

 

Tamburkorpset og Søværnets skoleskib Ertholm vil medvirke til festlighederne.

 

Der fremlægges tilmeldingsliste i stuen.