Kære medlemmer. Året 2018 er godt i gang.

 

Tak for et flot fremmøde til nytårsparolen og generalforsamlingen. Det er 2 arrangementer, som jeg mener er bærende i vores forening. Nytårsparolen giver mulighed for på en afslappet måde at gøre status over året der er gået og et ”kig” på året der kommer. Dette sammenholdt med optagelse af nye medlemmer og overrækkelse af tegn til jubilarer og årets Mariner samt korets underholdning gør denne dag til både en højtidelig og festlig dag.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Her gøres status og kursen for fremtiden udstikkes. Der var i år 80 deltagere. Det er flot. Bestyrelsen havde 2 forslag til behandling. Forslaget om en eventuel udvidelse af huset gav anledning til en del debat, men sådan skal det være, en debat er god og befordrende for arbejdet. Vi kunne have håndteret denne sag på en bedre måde ved en tidligere og bedre information. Jeg beklager, at dette ikke skete. Der er fremlagt et sæt tegninger af skitse projektet i stuen. Har du interesse så kig forbi og se dem. Projektet er for tiden til høring ved Nyborg Kommune.

Vi har netop afholdt landsskyttestævne med stor succes. En stor tak til vores skyttelav, Nyborg Skytteforening og det hold af hjælpere, der sammen med Per ”Bager” og Knud, gjorde dette muligt. Det er en god orlogs tradition ved festmiddage at udbringe en skål for Hendes Majestæt Dronningen. Således også ved dette arrangement, hvor 150 festklædte skytter fra hele landet rejste sig og hyldede vores Dronning.

Vinen til denne tradition var SPONSERET af MENY på Bøjdenvej. ”Kære Jan, tak for din måde at behandle Nyborg Marineforening på.”

Nu sættes alle kræfter ind på at skabe et godt arrangement den 06 juni hvor monumentet til ære for de søfolk fra Nyborg, der mistede livet under krigen 1939—1945 afsløres. Noter dagen og mød op og vær med i paraden. Det fortjener søfolkene. Program m.v. i næste nummer af bladet primo april.

Lad os hjælpe hinanden med at fastholde en god forening, hvor der også er plads til udvikling.

                                      

Vel mødt i stuen.

Med venlig hilsen,

Kurt Verner

Formand

 

                 

 

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

Samarbejde mellem Odense, Kerteminde og Nyborg Marineforening.

Gennem det sidste års tid, har der været talt om, at styrke afdelingerne ved at samarbejde om forskellige aktiviteter. Det startede med Kertemindes deltagelse i turen til Kiel/ Laboe i 2014 og i 2015 turen til Dybbøl. I forbindelse med sendemands mødet havde vi en drøftelse med Odenses formand, og i løbet af sommeren blev en egentlig aftale indgået og tiltrådt af respektive bestyrelser.

Hensigten er i fællesskab at udbyde rejser, udflugter og udvalgte aktiviteter. Ligeledes er man velkommen til at deltage i øvrige aktiviteter, såfremt der er plads.

Det vil altid fremgå af rejseudbuddet om det er en fælles aktivitet.

( Fordelingsnøgle: Nyborg 30, Kerteminde 11, Odense 11 pladser)

Vi håber alle, at dette initiativ kan være med til at styrke sammenholdet og kammeratskabet mellem vore afdelinger.

P.S. Nyborgs Stralsund tur er ikke omfattet af aftalen.

Bestyrelsen

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes.Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.