Formanden har ordet

                                         

                      Kære medlemmer.

 

Aktiviteterne planlagt til andet halvår er godt i gang og mange spændende tiltag venter forude.  

Jeg håber, at I vil tage godt i mod tilbuddene, få en god oplevelse og være med til at styrke fællesskabet i Nyborg Marineforening. Husk tilmelding på listerne i stuen.

 

På generalforsamlingen i 2015 blev der åbnet mulighed for, at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. Hensigten med denne beslutning var at forberede et generationsskifte.           Vores næstformand Ebbe Rasmussen vil gerne snart afløses. For den resterende del af bestyrelsen, med en enkelt yngre undtagelse, er dåbsattesten også lidt  brugt.

 

Det er spændende at være med til at lede en forening som vores. Har du lyst til at deltage i arbejdet, eller kender du en som kunne være et emne, vil bestyrelsen gerne have et praj.

 

I næste nummer af bladet ( medio december ) udsendes indkaldelse til generalforsamling 2018. Hjælp os med at fastholde kontinuiteten i arbejdet.

 

Med venlig hilsen og vi ses i stuen.

Kurt Verner

Formand

 

                 

 

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

Samarbejde mellem Odense, Kerteminde og Nyborg Marineforening.

Gennem det sidste års tid, har der været talt om, at styrke afdelingerne ved at samarbejde om forskellige aktiviteter. Det startede med Kertemindes deltagelse i turen til Kiel/ Laboe i 2014 og i 2015 turen til Dybbøl. I forbindelse med sendemands mødet havde vi en drøftelse med Odenses formand, og i løbet af sommeren blev en egentlig aftale indgået og tiltrådt af respektive bestyrelser.

Hensigten er i fællesskab at udbyde rejser, udflugter og udvalgte aktiviteter. Ligeledes er man velkommen til at deltage i øvrige aktiviteter, såfremt der er plads.

Det vil altid fremgå af rejseudbuddet om det er en fælles aktivitet.

( Fordelingsnøgle: Nyborg 30, Kerteminde 11, Odense 11 pladser)

Vi håber alle, at dette initiativ kan være med til at styrke sammenholdet og kammeratskabet mellem vore afdelinger.

P.S. Nyborgs Stralsund tur er ikke omfattet af aftalen.

Bestyrelsen

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes.Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.