Breaking News: Ny åbningstid om søndagen!

13-Januar-2019

Ny åbningstid fra søndag den 13-1-2019

Marinestuen vil på søndage kun være åben fra kl. 11:00 - 13:00

 Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen skal hermed i god tid gøre opmærksom på, at der afholdes generalforsamling fredag den 22. februar 2019 kl. 18:00!

Husk at skrive dig på den fremlagte liste i mappen for 2019 i stuen,

GENERALFORSAMLING

Dagsorden til generalforsamling den 22. februar 2019 Kl. 18.00

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Vedtagelse af forretningsorden

4. Bestyrelsens årsberetning v/ formanden

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Bestyrelsens forslag. Fortsættelse af orientering om og drøftelse af byggeprojekt

    jf. generalforsamlings beslutning 2018                

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det næste kalenderår

 9. Valg til bestyrelsen. På valg er:

    Formand Kurt Verner.  Modtager genvalg.

    Bst. medlem Kurt Klein Taanquist. Modtager genvalg.

Bst. medlem Henry Schmidt. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Per "Bager" Petersen

Tillæg til pkt. 9: Kasserer Charlotte Jørgensen ønsker af private årsager at ophøre i sin funktion og udtræde af bestyrelsen.

Som ny kasserer foreslår bestyrelsen Søren Junker. (Valgperiode 1 år).

 

10.  Valg af suppleanter. På valg er:

   1. Suppleant Glenn Bartels. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Eivind Rasmussen

   2.     "            Eske Mortensen.  Bestyrelsens forslag.

   3.     "            Jørn Klinck.                 "                "

 

11.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er:

         Revisor Preben Mühring. Modtager genvalg

         Revisor Jørgen Kirchheiner. Modtager genvalg

         Suppleant Kaj Bonde. Modtager genvalg.

12.    Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

13.    Valg af flagbærer.

         Udpeges af banjemester fra gang til gang.

14.    Eventuelt.

 

  

Bemærk:

§ 33 i vedtægterne Stk. 1 Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er kun de, der har været medlem i 3 måneder eller mere regnet fra dato for tildeling af hovednummer Stk. 2

Kun de medlemmer, der har betalt indeværende års (2019) kontingent og ikke er i restance med sidste års kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter i foreningen.