Her følger en oversigt for Nyborg Marineforenings udvalg:

   AKTIVITETS UDVALG

    GRAFISK UDVALG

  FORPLEJNINGS UDVALG

   REJSE UDVALG

      KOR UDVALG

 

            OPGAVE

 

       OPGAVE

    

      OPGAVE

 

     OPGAVE

 

     OPGAVE

Udarbejdelse af halvårligt aktivitetsprogram.

Skabe en række traditioner,

Krydret med nye tiltag.

Tilrettelægge møder med andre foreninger, organisationer mv.

Tilrettelægge PR og medlemskampagner.

Samarbejde med adoptionsskib.

Samarbejde med Nyborg Kommune og institutioner.

 

 

 

 

 

Indhente stof til bladet- tekst og billeder.

Bistå ved redaktion af bladet.

Bistå ved klargøring til udsendelse.

Afdækning af potentielle nye annoncører.

Bistå ved redaktion og opdatering af hjemmeside.

Udarbejde forslag til præsentation og PR-materiale.

Øvrige grafiske produkter.

 

Udarbejdelse af menu forslag og nye kulinariske tiltag.

Forestå bespisning ved

foreningsarrangementer.

Forestå indkøb.

Forslag til afvikling af

arrangementer.

Udarbejdelse af menu kort.

Udarbejdelse af vagtplaner.

Planlægning af større rengøringsarbejder i kabys.

Opdatere kompetence område.

skema.

Tilrettelæggelse af årlige rejser af 4 dages varighed.

Tilrettelæggelse af 1 dags ture.

Til brug for udvalgets arbejde oprettes en konto i Danske Bank.

Der aflægges regnskab over for N. M’s bestyrelse efter hver rejse, samt ved årets udgang for godkendelse.

Udvalgets arbejdsplan godkendes af N. M’s bestyrelse.

Tilrettelægge korets øve aktiviteter, med en halvårlig tidshorisont.

Udarbejde et repertoire/ program, der afspejler korets maritime forankring.

Arbejde med synliggørelse af koret.

Arbejde for tilgang af nye medlemmer.

Deltage i officielle og kulturelle arrangementer i samarbejde med aktivitetsudvalget.

Udvalget kan planlægge optræden på Institutioner m. v. efter eget ønske.

Samarbejde med andre marineforeningers kor kan etableres.

Ved arrangementer uden for stuen, udsendes en pressemeddelelse.

  

Opgaven løses med udgangspunkt i foreningens

vedtægter og med vægt på godt kammeratskab og socialt samvær.

Såfremt opgaven betinger det, kan ad hoc grupper etableres.

 

Opgaven løses med udgangspunkt I god presse etik, og under hensyn til foreningens omdømme, samt et godt informationsniveau for medlemmerne.

Opgaven løses under iagttagelse af god hygiejne og fødevare kontrol. Endvidere med det sigte at skabe en god og spændende oplevelse for medlemmerne.

Opgaven løses med Udgangspunkt i historiske og militære oplevelser, under hensyntagen til socialt samvær, godt kammeratskab og et fornuftigt prisniveau.

Opgaven løses med udgangspunkt i godt kammeratskab, orlovsmæssige traditioner, samt musikken og sangens glæde.

Der stilles plancher m.v. til

rådighed for koret til PR og synliggørelse.

Koret øver i stuen- normalt hver anden mandag eftermiddag-.

Benyttelse af stuen aftales med banjemesteren. 

 

Medlemmer

 

Medlemmer

 

Medlemmer

 

Medlemmer

 

Medlemmer

Arne C Pedersen formand

Erik D Rasmussen

Henry Schmidt

Knud Geisler

Kurt Taanquist

Per Pedersen

Per Nyegaard Olesen

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Jørgen F. Rasmussen formand

Glenn Bartels

Heinrich H Petersen

Kurt Taanquist

Eivind Rasmussen

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Per Pedersen   formand

Charlotte Jørgensen

Allan Schmidt

Hans Pedersen

Knud Geisler

Jørgen G. Rasmussen

 

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Kurt Taanquist   formand    

Hans Pedersen

Jørgen Klinck

Jan Cederholm

Leif Lundbæk

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Henry Schmidt      formand

Erik Pawsø

Axel Bülow Johansen

Jørgen Henrichsen

 Historisk udvalg:

 

Formål: At skabe et overblik, samt en fortegnelse og historik over de Nyborg Marineforening tilhørende effekter, billeder, arkivalier m. v., således at historien fastholdes for eftertiden. 

 

Opgave:

1.       Effekter i stuen: affotograferes- registreres- anvendelse beskrives- historien bag beskrives når muligt.

2.       Billedsamlinger (album) i stuen: registreres og historien bag beskrives når muligt.

3.       Skriftligt materiale i stuen: registreres og dokumenteres.

4.       Effekter på lageret: affotograferes- registreres-anvendelse beskrives- historien bag dokumenteres når muligt.

5.       Billedsamlinger på lageret:  Registreres og dokumenteres 

 

Arbejdet foregår i fornødent samarbejde med banjemester, sekretær og grafisk udvalg.  Der anvendes de nødvendige IT og fotografiske hjælpemidler. Formanden opgør behovet for anskaffelse af nødvendigt materiale m. v. for opgaven løsning.

Såfremt opgaven betinger det, kan ad hoc grupper etableres.

 

Medlemmer:

Preben Mühring.  Formand

Knud Geisler Rasmussen

Torben Jørgensen

Svend Nielsen

 

Øvrigt: Reference person for udvalget er Nyborg Marineforenings formand, som afgør evt. udgifter af større omfang.

 

Rapportering: Der afleveres status rapport til bestyrelsen hvert kvartal.

Første gang pr. 31. marts 2017.

 

2018  udgave 4.

 

Minebøssens udvalg

 

 

Opgave 

 

Fremskaffe midler til medlemspleje, samt donationer til specifikke aktiviteter i N.M.

Til brug for udvalgets arbejde oprettes en konto i Danske Bank.

Der aflægges regnskab over for N. M’s bestyrelse hvert kvartal samt ved årets udgang for godkendelse.

Udvalgets arbejdsplan godkendes af N.M’ s bestyrelse. 

 

Opgaven løses ved salg af lotteri i stuen, afholdelse af bankospil samt mindre donationer fra medlemmer, der lægges i den i stuen værende minebøsse. 

 

Medlemmer 

 

Kurt Verner    formand

Glenn Bartels 

Jørgen F Rasmussen regnskabsfører

2 revisorer valgt af bestyrelsen i Marineforeningen

 

 

2018 udgave 4.