Formanden siger tak for 2019 og byder velkommen til år 2020!

 Kære medlemmer.

    

Kære medlemmer udkiggen melder at 2020 skimtes i horisonten. Det er utroligt, så hurtigt et år forsvinder. Men det er ganske vist, at når I modtager dette blad, er nytåret lige om hjørnet. 2019 har været et godt, spændende og aktivt år i Nyborg Marineforening. En stor kreds af medlemmer har ydet en helt ekstra ordinær indsats for at aktiviteter, arrangementer og den daglige drift har kunnet afvikles på så god og værdig vis, som det har været tilfældet. Tak fordi I gennem jeres arbejde er med til at skabe værdighed og respekt om vores forening. Det har en afsmittende virkning på annoncører, sponsorer og borgeres syn på Nyborg Marineforening.

Bestyrelsen har, som det er omtalt andet steds i bladet, besluttet at arbejdet med Nyborgs Maritime historie skal være et af vore vigtige pejlemærker i de kommende år. For at give denne beslutning vægt, men også for måske at sprede interessen for historien til de øvrige afdelinger, har vi foreslået at emnet indarbejdes i vedtægterne for Danmarks Marineforening.

Vores byggeprojekt er ligeledes et pejlemærke, der helt naturligt har fyldt meget i bestyrelsens arbejde i 2019. Der har været arbejdet hårdt på projektet for at skabe den bedst mulige ansøgning. Den blev den 07 oktober afsendt til en af de store fonde. Nu venter vi spændt på resultatet. Der vil naturligvis på generalforsamlingen blive givet en uddybende status.

I sidste nummer af bladet sendte jeg et SOS fra kabyssen. Det blev opfanget af 3 af vore NYE medlemmer samt en fra Kerteminde Marineforening. Tak fordi I reagerede på nødkaldet. Nu ser starten å 2020 rimelig ud for kabyssen, men der må meget gerne komme flere. De medlemmer, der udfører service opgaver som borddækning, afrydning og opvask er trængt og et SOS er under overvejelse. Hvis du har et par timer til overs en gang imellem og lyst til at være en del af dette muntre team, så ring til kvartermester Jørgen L. Rasmussen og spørg ind til arbejdet.

Dette år har været utroligt travlt for vore udvalg, og der er brugt rigtig mange timer på at skabe de bedst mulige tilbud på aktiviteter og informationsmængde gennem blad og hjemmeside. Det er bestyrelsen magtpåliggende, at aktiviteter og informationsmængde har et sådant niveau, at det giver lyst til at deltage, og at medlemmerne føler sig vel orienteret.

Jeg vil til slut ønske bestyrelse, medlemmer og ledsagere samt annoncører og sponsorer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeringende nytår.   

Med venlig hilsen.

Kurt Verner.

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00. Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det.

Tilmelding til lørdagsfrokost skal ske senest TORSDAGEN før kl. 12.00!

 

Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.