Formanden siger tak for 2018 og byder velkommen til år 2019!

 

                                                    Kære medlemmer.

     Året 2018 rinder snart ud. Det er uforståeligt, så hurtigt tiden går, men 2018 har også været et travlt år i vores forening.

     Skyttelavets flotte gennemførelse af Danmarks mesterskabet trak store veksler på hele foreningen, men det viste også, at vi kan, når vi står sammen. Det genvundne mesterskab tjener skytterne til ros. En stor tak til Nyborg Skytteforening og Nyborg Kommune for hjælp og støtte til arrangementet, samt de medlemmer der knoklede i ”blæst og kulde” for at servicere de tilrejsende skytter fra hele landet.

     Monumentet for de 35 søfolk der omkom i krigen 1939- 1945, der blev afsløret ved et arrangement den 06 juni, er det største projekt, foreningen har løftet i mange år. Arbejdet strakte sig over en lang periode og involverede en stor kreds af medlemmer, medarbejdere ved Nyborg Kommune og Østfyns Museer. Et samarbejde der har været helt unikt og enestående. Det viser, at når vilje, viden, interesse og hårdt arbejde forenes, kan selv store opgaver klares. Hovedsponsoren ALBANI FONDEN gjorde projektet muligt. Projektet blev i sidste fase støttet af MUNCK GRUPPEN. Nu står monumentet FORSAVN, der er skabt af kunstneren Lars Abrahamsen, smukt på Kongens Skibsbro som et evigt minde over søfolkenes skæbne. Hele historien er sammenfattet i en publikationen FORSAVN, der gratis kan afhentes på Bureau Nyborg.

     Men året har også, på grund af forskellige hændelser, budt på store udfordringer for bestyrelsen. Det har medført forskellige omfordelinger af opgaver og nogen nytænkning. Alle har givet en ekstra ”hånd”, så vi kommer ud af året med kun lidt ”sved på panden”. Kære medlemmer tak for opbakningen til arbejdet og jeres deltagelse til daglig, om lørdagen og til arrangementer. Det gør arbejdet i bestyrelsen og den daglige drift sjovt og inspirerende.

     Vores kor er af praktiske årsager blevet omorganiseret og trives godt. De er flittige og meget efterspurgt ude i byen. Koret er, gennem deres optræden, med til at skabe et positivt image for hele foreningen. Tak for jeres store indsats.

     I skrivende stund ligger vores byggeprojekt til principgodkendelse ved Nyborg Kommune. Hvis projektet godkendes vil det blive fremlagt i stuen og på hjemmesiden. Hele projektet og processen kommer til drøftelse/orientering på generalforsamlingen.

     Nu venter 2019 i horisonten med nye opgaver, spændende aktiviteter og oplevelser. Med dette nr. af bladet følger aktivitetslisten for 1.halvår, og i bladet er de første rejser beskrevet. Skriv jer på de fremlagte lister i stuen og vær sikker på en plads. NB: HUSK BETALINGSFRISTEN.  Med bladet følger også girokortet til kontingent betaling for 2019. Husk at betale inden generalforsamlingen. Det gør administrationen lettere for alle. Til de medlemmer, som ikke tidligere har modtaget et ID- kort (medlemsbevis), er et sådant indlagt i bladet. Hvis nogen fortsat skulle mangle et ID-kort, bedes I kontakte undertegnede. Besøg vores hjemmeside og hold dig orienteret om sidste nyt i din forening. Vores webmaster sørger for hurtig opdatering.

     Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelse, suppleanter, revisorer, redaktører, udvalg, banjemester, kvartermester samt alle de trofaste hjælpere i kabys og stuen for en helt utrolig indsats i 2018.

     Tak til samarbejdspartnere, annoncører og sponsorer for jeres støtte til Nyborg Marineforening.

     De bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle. På gensyn i 2019.   

Med venlig hilsen.

Kurt Verner.

Husk at meddele adresseændring til sekretæren hvis du flytter

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes.Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.