Her kan du finde foreningen historie, formål, jubilæumsskrifter og vedtægter

Nyborg Marineforenings historie

Den 13. december 1913 stiftedes ved et møde på ”Hotel Royal” en nyborgafdeling af Danmarks Marineforening. Efter at baron F. von Haxthausen havde budt velkommen, holdt premierløjtnant Ewaldt et foredrag om flåden.

Der indtegnede sig straks 50 medlemmer i marineforeningen, og til midlertidig bestyrelse valgtes baron Haxthausen (formand), malermester Chr. Petersen (næstformand), købmand H.C. Jensen, speditør Basballe, lods Albertsen, bådebygger P. Jensen og vinhandler Kjellerup. Således begyndte marineforeningen for Nyborg og omegn. 

Søndag d. 21. marts 1915 afholdtes en festlighed med flagindvielse på ”Industrihotellet”. Den smukke højtidelighed begyndte kl. 16.30 med at der blev pebet ”klar ved flaget” og foreningens flag: Splitflaget med foreningsmærket i øverste stangfelt gik til tops, hvorpå baron von Haxthausen der har skænket flaget, tog ordet og overgav flaget til foreningen med følgende tale:

Kammerater!

Fra Arilds tid har det været en køn og naturlig skik i alle lande, nationer og samfundslag at samles om et fælles mærke, et banner eller flag. Det er en stolt dag for os i dag, da vi er samlede her under vort eget flag -vort kære Dannebrog. Under Dannebrog står vi her ”Under Dannebrog” er vort motto.

Allerede i 1935 spøgte ideen om at få eget lokale. På generalforsamlingen det år foreslog en maskinmester Koppel, at man skulle arbejde på at få sit eget lokale. Der var på den generalforsamling stemning både for og imod, dog blev der nedsat et udvalg til at arbejde videre.

Udklip fra en avis lørdag den 1. juni 1945. Festlig engelsk-dansk aften i marineforeningen. Marineforeningens fest lørdag aften på ”Turisthotellet” for de engelske og danske marinere havde samlet så stor tilslutning at det kneb med pladsen. Festen blev overordentlig vellykket, præget som den var af hjertelighed og godt kammeratskab. Formanden købmand H.O. Petersen gav i hjertelige ord udtryk for glæden ved at Dannebrog igen vajede over et frit Danmark. Der blev udbragt et leve for HM kongen efterfulgt af ”Kong Christian” og ”God save the King”.

Den 1. maj 1950: Klubaften og stueindvielse af nyoprettet marinestue på ”Færgegården”.

Marts 1964 bliver foreningen ’husvild’ da Færgegården skulle nedrives. Man flytter ud på ”Christianslund” badehotel, hvor nøjagtig det samme sker i oktober 1965. Også dette hotel måtte lade livet.

Generalforsamlingen den 30. marts 1968 er den sidst refererede begivenhed inden foreningen går i ’dvale’ indtil generalforsamlingen den 8. december 1977.

 

 

Formål

I foreningens formålsparagraf, der i hovedtræk har stået uændret siden stiftelsen i 1913, hedder det:

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”. Foreningen optager desuden personer, der uden at have gjort tjeneste i Søværnet, Marinehjemmeværnet og/el. Handels- el. Fiskeriflåden, nærer interesse for disse, herunder beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark.

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten.

Marineforeningen lægger vægt på at bevare “god orlogsskik” og at videreføre de gode maritime traditioner.

Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af “Kong Christian”, hvilket afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.

100 års jubilæum 2013

VEDTÆGTER