Distriktsmøde i Rudkøbing 22. september 2019 Kl. 11.00

Danmarks Marineforening

Distrikt VII

 

Der var i alt 39 medlemmer tilstede fra 9 foreninger.

Der var afbud fra Ærøskøbing Marineforening.

1: Velkommen ved formanden for Langelands Marineforening, Jens Vaupel.

Valg af ordstyrer Jens Vaupel. Valg af referent Knud Jensen.

2: Referat fra sidste møde godkendt uden diskussion.

3: Også et velkommen fra distriktsformand Erik Bodal og derefter hans

orientering.

Danmarks Marineforening har i dag ialt 8459 medlemmer.

Distrikt VII er landets største.

Der blev redegjort for, at afdelinger med problemer og tvister med pengeinstitutter

tilbydes hjælp fra landskontoret. Jo før vi bliver involveret, jo hurtigere kan vi

hjælpe.

Æresmedlemmer er kun æresmedlemmer i den afd., hvori de er udnævnt til sådan

og hermed kontingentfri. Ved overflytning til anden afdeling må det påregnes, at

der skal betales kontingent her.

Distriktets PR på Ørbæk- og Egeskov Marked var en stor succes. Der var god

aktivitet ved teltet, og flere gav udtryk for at ville melde sig ind.

Medlemmer der er gået fra borde, og som har ydet en speciel indsats, kan nævnes

på årets sendemandsmøde. De enkelte afdelinger indsender oplysninger til

Landskontoret.

På spørgsmålet om der skal afholdes flere distriktsmøder, blev der udtrykt ønske

om flere møder med fagligt indhold. Der udsendes spørgeskema om forslag til

indhold.

Der har været kontakt til Arbejdernes Landsbank for at få ensartede regler for

oprettelse af kontoer. Flere lokalforerninger har deres egen bankforbindelse.

Der blev derudover orienteret om mangt og meget.

4: Her blev der fra hver fremmødt forening givet en bred og fyldestgørende

orientering om deres virke og foretagender sammen med deres medlemmer, samt

hvad der gøres for at synliggøre sig selv som forening og skaffe ny tilgang af

medlemmer.

Der var fra Distriktet blevet udsendt afdelingsrapport A, hvor de enkelte afdelinger

kunne gøre status for tilstanden i afdelingen.

Alle afdelingsrapporterne med afdelingernes svar blev indsamlet til Distriktets

videre analyse.

Der blev stillet forslag til at modernisere afdelingsrapporten. Foreslaget drøftes

med landssekretæren.

5: Nyborg Marineforening havde stillet forslag til en vedtægtsændring af § 2.

Forslaget blev drøftet og diskuteret, og forsamlingen vedtog enstemmigt, at sende

forslaget videre til behandling i forretningsudvalgsmødet 14. oktober 2019.

6: Udlånte effekter til Fregatten Jylland kan afhentes. Der var betænkelighed ved

selv at skulle hjemtage udlånte effekter i eget køretøj. Fregatten Jyllands ledelse

aftaler selv med de enkelte afdelinger, da der var usikkerhed om de omkostninger,

der kunne være forbundet med evt. transportskader.

Efter Distriktsmødet er der udsendt invitation fra Fregatten Jylland om afhentning

af effekterne 12. november 2019. Det er oplyst at der er tegnet en dækkende

transportforsikring for hjemtransporten, som også dækker effekterne hvis der sker

skader hvis man selv afhenter effekterne.

Næste Distriktsmøde er fastsat til afholdelse 9. februar 2020 i Marstal.

7: Landsformand kommandørkaptajn Steen Engstrøm holdt et levende og

interessant foredrag om hans liv og levned i tykt og tyndt om hans forudsætning

for at bestride denne post i Danmarks Marineforening. Han redegjorde for hans

tanker og ideer, hvad skal bibeholdes, hvad skal fornyes. Hvordan skal han

modtage og behandle nye input hen ad vejen. Hvad er Foreningens formål.

Tværfagligt samarbejde med andre foreninger. Foreningens medlemsblad og meget

mere.

Efter dette foredrag takkede ordstyrer for god ro og orden, og så var der skafning.

Referent

Knud jensen

Langelands Marineforening