Opdatering pr. marts 2020

NYBORG MARINEFORENING

FORDELING AF OPGAVER OG ANSVAR.

Kurt Verner

Formand

Generel ledelse af foreningen-ledelse af bestyrelsens arbejde-bevillingshaver-ansvarshavende redaktør-sparingspartner-medlemspleje-samarbejde med landsledelsen, distrikt og andre marineforeninger. Formand for minebøssen.

Arne C. Petersen

Næstformand

Jørn Klinck: Pr. 15/4 -20 valgt som fungerende næstformand indtil næste generalforsamling                  

 

Stedfortræder for formand-generel tilsyn-projekter-presse-PR og medlemskampagner-samarbejde med Østfyns Museer, Nyborg Kommune, Bibliotek-lokalhistorisk arkiv-samarbejde med soldaterforeninger, søværn, marinehjemmeværn og begravelser til søs. Aktiviteter: planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse samt formand for aktivitets udvalget.

Søren Junker

Kasserer

Regnskab- økonomi tilsyn og pleje- kontrol af indtægter og udgifter-bilagskontrol-kontingenter-budget-forsikringer.

Erik Dyrskov Rasmussen

Sekretær

Administration: Post-arkiv-skrivelser-mødeindkaldelser-dagsordner-referater. Medlemsarkiv: optagelse- afgang-dekorationer-jubilæer(forening og søværn)-runde fødselsdage-foreningens bibliotek- medlem af aktivitetsudvalg. Nøglesystem, foreningens repræsentant i skyttelav. Revisor i minebøssen.

ørgen F. Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Medlem af grafisk udvalg og regnskabsfører i minebøssen. Restopgaver i direktiv for grafisk udvalg. 

Karsten Berthelsen

Formand

Organisatorisk leder af kor - musikalsk ledelse varetages af Erik Sørensen.

Kor: Ledelse-synliggørelse og organisation-program-medlems hvervning-engagementer-kulturelle aktiviteter. Formand for korudvalg i samarbejde med Erik Sørensen.

Kurt Taanquist

Bestyrelsesmedlem

Formand for rejseudvalget. Medlem af aktivitetsudvalget. Formand for grafisk udvalg og redaktør og kontakt til Under Dannebrog. 

Per Petersen

Bestyrelsesmedlem

Formand for forplejningsudvalget. Kabys: indkøb-varebeholdning-hygiejne og egenkontrol-arbejdsplanlægning-statistik. Medlem af aktivitetsudvalget.

Jørn Klinck

2. Suppleant 

Medlem af grafisk udvalg og minebøssen.

Jørn Klinck: Pr. 15/4 -20 valgt som fungerende næstformand indtil næste generalforsamling                  

 

Eivind Rasmussen

1. Suppleant

Redaktør af hjemmesiden og IT supporter. Medlem af grafisk udvalg.

Knud Geisler

Banjemester på vedtaget Seniorordning

Huset: Drift- vedligehold-reparationer og anskaffelser.

Stuen: drift-vedligehold-reperationer-anskaffelser-rengøring-el-vand-varme og tilsyn. Og fra juli 2019 på seniorordning, der betyder, at Knud Geisler uddelegerer fysisk arbejde til øvrige medlemmer.

Jørgen L. Rasmussen

Kvartermester

Baren: Indkøb-salgsregnskab-lagerbeholdning-bemanding samt kabys medhjælp. Tilmelding og betaling til aktiviteter samt klargøring hertil. Udlejning af huset. Slopkiste: bestilling- varebeholdning- salgskontrol. Medlem af aktivitetsudvalg og forplejningsudvalg.

Henning Carlsen

Assisterende banjemester/kvartermester

Bistår banjemesteren og kvartermesteren i det daglige arbejde.

Her ud over ansvarlig for trykning af Lotteri-kuverter i samarbejde med Jørgen F. Rasmussen og Jørn Klinck.

 3. suppleant

Charlotte Jørgensen

 Funktioner: Afventer COVID-19-lukningen!

Udgave pr. marts 2020

 

 

 

Marineforeningens udvalg pr. August 2019

   AKTIVITETS UDVALG

    GRAFISK UDVALG

  FORPLEJNINGSUDVALG

   REJSE UDVALG

      KOR UDVALG

 

            OPGAVE

 

       OPGAVE

    

      OPGAVE

 

     OPGAVE

 

     OPGAVE

Udarbejdelse af halvårligt aktivitetsprogram.

Skabe en række traditioner,

Krydret med nye tiltag.

Tilrettelægge møder med andre foreninger, organisationer mv.

Tilrettelægge PR og medlemskampagner.

Samarbejde med adoptionsskib.

Samarbejde med Nyborg Kommune og institutioner.

 

 

Indhente stof til bladet- tekst og billeder samt evt. reportager.

Endelig redaktion af bladet.

Bistå ved klargøring til udsendelse/omdeling evt. med indlæg til bladet.

Annoncer- kontakt til nuværende og opsøgende overfor nye.

Ansvar for foreningens hjemmeside, herunder ajourføring og evt. redigering af indhold.

Bistå ved udarbejdelse af PR materiale, Power Point og andet materiale til brug for præsentationer i Marineforeningen.

Levering af materiale til Minebøssens lotteri i det omfang vi kan trykke det selv- eller være behjælpelig med fremskaffelse eller finde producent.

Indkøb af papir, toner mv.

Vedligehold og opdatering af AV-udstyr.

Udarbejdelse af menu forslag

og nye kulinariske tiltag.

Forestå bespisning ved

forenings arrangementer.

Forestå indkøb.

Forslag til afvikling af

arrangementer.

Udarbejdelse af menu kort.

Udarbejdelse af vagtplaner.

Planlægning af større

rengøringsarbejder i kabys.

Opdatere kompetence område skema.

Tilrettelæggelse af årlige

rejser af 4 dages varighed.

Tilrettelæggelse af 1 dags ture.

Til brug for udvalgets arbejde oprettes en konto i Danske Bank.

Der aflægges regnskab over for N.M.s bestyrelse efter hver rejse, samt ved årets udgang for godkendelse.

Udvalgets arbejdsplan godkendes af NM’s bestyrelse.

Tilrettelægge korets øve aktiviteter, med en halvårlig tidshorisont.

Udarbejde et repertoire/ program, der afspejler korets maritime

forankring.

Arbejde med synliggørelse af koret.

Arbejde for tilgang af nye medlemmer.

Deltage i officielle og kulturelle

arrangementer i samarbejde med aktivitetsudvalget.

Udvalget kan planlægge optræden på

Institutioner m. v. efter eget ønske.

Samarbejde med andre marineforeningers kor kan etableres.

Ved arrangementer uden for stuen, udsendes en pressemeddelelse.

  

 

Opgaven løses med udgangspunkt i foreningens

vedtægter og med vægt på godt kammeratskab og socialt samvær.

Såfremt opgaven betinger

det, kan ad hoc grupper etableres.

 

Opgaven løses med udgangspunkt I god presse etik, og under hensyn til foreningens omdømme, samt et godt informations

niveau for medlemmerne.

Opgavefordeling ifølge Møde i GU maj 2019.

Opgaven løses under iagttagelse af god hygiejne og fødevare kontrol.

Endvidere med det sigte at skabe en god og spændende oplevelse for medlemmerne.

Opgaven løses med

Udgangspunkt i historiske og militære oplevelser, under hensyntagen til socialt samvær, godt kammeratskab og et fornuftigt prisniveau.

Opgaven løses med udgangspunkt i godt kammeratskab, orlogsmæssige traditioner, samt musikken og sangens glæde.

Der stilles plancher m.v. til

rådighed for koret til PR og synliggørelse.

Koret øver i stuen- normalt hver anden mandag eftermiddag-.

Benyttelse af stuen aftales med banjemesteren.

 

 

Medlemmer

 

Medlemmer

 

Medlemmer

 

Medlemmer

 

Medlemmer

Arne C Pedersen form.

Erik D Rasmussen

Per Petersen

Per Nyegaard Olesen

Jørgen L. Rasmussen

Jørn Ladegaard

Kurt Taanquist

Jan Cederholm

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Kurt Taanquist formand og redaktør

Jørgen Frank Rasmussen sekretær og trykkeriarbejde

Jørn Klinck fotograf, maskiner og trykkeriarbejde 

Eivind Rasmussen Webmaster og bladopsætning

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Per Petersen formand

Sigfred Grundal

Søren Kilestrup

Jørgen L. Rasmussen

 Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Kurt Taanquist formand & kasserer    

Hans Pedersen

Jan Cederholm

Leif Lundbæk

Ad hoc medlemmer efter formandens bestemmelse.

Karsten Berthelsen formand

Jørgen Skov og

Erik Sørensen Musikalsk ledelse

Kurt Taanquist

Axel Bülow Johansen

 

  2019 udg. 3

 

Minebøssen

Minebøssens udvalg

 

 

Opgave

 

 

Fremskaffe midler til medlemspleje, samt donationer til specifikke aktiviteter i NM.

Til brug for udvalgets arbejde oprettes en konto i Danske Bank.

Der aflægges regnskab over for NM’s bestyrelse hvert kvartal samt ved årets udgang for godkendelse.

Udvalgets arbejdsplan godkendes af

NM’ s bestyrelse.

  

 

Opgaven løses ved salg af lotteri i stuen, afholdelse af bankospil, samt mindre donationer fra medlemmer, der lægges i den i stuen værende minebøsse.

 

 

Medlemmer 

 

Kurt Verner    formand  

Jørgen F Rasmussen   regnskabsfører

Jørn Klinck  2. Suppleant

1 revisorer valgt af bestyrelsen i Marineforeningen

 

 

2019 udgave 01-

 

Historisk udvalg nedlægges med udgangen af 2019

Preben i fuld gang med arbejdet hjemme i sin "hule".

Et Udvalg takker af.

For ca. 3 år siden besluttede bestyrelsen at nedsætte et historisk udvalg med det formål at registrere samt beskrive anvendelse og herkomst af alle effekter og genstande i stuen. Udvalget fik følgende sammensætning: Preben Mühring, formand samt Torben Jørgensen, Knud Geisler og Heinrich Hammersholt (foto). Bestyrelsens hensigt med arbejdet var endvidere at skabe et opslagsværk til anvendelse i stuen ved spørgsmål samt en dokumentation i forsikringsmæssigt øjemed. Vi er, så vidt det er bestyrelsen bekendt, den første afdeling der foretager en sådan registrering. Da arbejdet var godt i gang, måtte det indstilles i en periode af hensyn til arbejdet med FORSAVN, som Preben også var dybt involveret i. Da FORSAVN var en realitet, gik arbejdet igen i gang med indsamling af data gennem samtaler med ældre medlemmer, kig i arkiverne og Knud Geislers store viden. Torben varetog renskrivningen og Heinrich fotograferingen.

Da Preben blev spurgt om han ville påtage sig formandsskabet og dermed lede arbejdet, var svaret følgende: ”Det vil jeg med glæde, og jeg vil betragte det som en ære.” Preben var en god formand, og sammen med den øvrige gruppe har han skabt et flot produkt. Desværre nåede Preben ikke helt i mål. Han blev indhentet af alvorlig sygdom og gik alt for tidligt fra borde. Prebens engagement, flid og gode humør er dybt savnet i arbejdet. På baggrund af hans notater bliver arbejdet færdiggjort af hans datter Susser samen med den øvrige gruppe. Det færdige produkt vil kunne ses i stuen til nytårsparolen.

Tak til alle der har bidraget ved dette kæmpeprojekt. Udvalget nedlægges således pr. 31. december 2019.

Kurt Verner.