Næstformand Arne C. Petersen holder årets tale for soldaterne!

Bare en mega flot parade!

Rigtig god stemning i teltet!

Der lyttes intenst til kortes sange!

Markering af Soldatens Dag 2019

Formand Kurt Verner melder klar til fejring af Soldatens Dag 2019.

 

       Soldatens dag – Danmarks nationale flagdag—den 05 september.

Igen i år blev dagen markeret i Nyborg ved et fælles arrangement mellem Nyborg Kommune og Marineforening. Det er en god tradition, der holdes i hævd.

Kl. 1345 stilledede paraden op med deltagelse af veteraner, tidligere udsendte, besætningen fra Patrulje fartøjet NYMFEN, repræsentanter fra Garder- og Garder Husar foreninger, et pænt fremmøde af marineforeningsmedlemmer samt et stort antal pårørende til deltagerne. I alt 104 deltagere.  Efter flagsætningen, der var ledsaget af korets sang: ”Der er ingenting der maner”, var der trompet solo ”Last Post” ved Per Nygård Olesen. Borgmesteren bød derefter velkommen og afholdt et minuts stilhed for de som ikke vendte hjem. Han gav herefter ordet til vores næstformand Arne C Petersen, der holdt talen for soldaten. Arne er selv tidligere udsendt på flere missioner. Paraden blev afsluttet med afgivelse af Det Danske Løsen ved saluteringslavet.

Efter paraden var der socialt samvær for alle deltagere med ledsagere. Koret underholdt med et dejligt og til lejligheden vel afpasset udsnit af den danske sangskat. Igen et godt arrangement i en by, hvor kommune og foreninger står sammen om markering af Danmarks mærkedage.

En særlig tak til Søværnet, fordi der altid stilles et fartøj til rådighed.

Kurt Verner.

75 år D-dag den 6. juni 2019

 

 

PRESSEMEDDELELSE:

På 75 års dagen for D – dag den 06 juni 2019 afholder Nyborg Marineforening en højtidelighed kl. 1830 ved monumentet FORSAVN på KONGENS SKIBSBRO til minde om de omkomne søfolk fra Nyborg i perioden 1939 – 1945 og en markering af 75 års dagen for Invasionen (D – dag).

Der stilles en mindre parade med flag af Nyborg Marineforening.

Borgmester Kenneth Muhs og formanden for Nyborg Marineforening Kurt Verner holder en kort tale, hvorefter de lægger en krans. Som afslutning synges ALTID FREJDIG NÅR DU GÅR.

Borgere er meget velkommen til at deltage – også med blomster.

Formanden byder velkommer til år 2019

Formanden siger tak for 2018 og byder velkommen til år 2019!

 

                                                    Kære medlemmer.

     Året 2018 rinder snart ud. Det er uforståeligt, så hurtigt tiden går, men 2018 har også været et travlt år i vores forening.

     Skyttelavets flotte gennemførelse af Danmarks mesterskabet trak store veksler på hele foreningen, men det viste også, at vi kan, når vi står sammen. Det genvundne mesterskab tjener skytterne til ros. En stor tak til Nyborg Skytteforening og Nyborg Kommune for hjælp og støtte til arrangementet, samt de medlemmer der knoklede i ”blæst og kulde” for at servicere de tilrejsende skytter fra hele landet.

     Monumentet for de 35 søfolk der omkom i krigen 1939- 1945, der blev afsløret ved et arrangement den 06 juni, er det største projekt, foreningen har løftet i mange år. Arbejdet strakte sig over en lang periode og involverede en stor kreds af medlemmer, medarbejdere ved Nyborg Kommune og Østfyns Museer. Et samarbejde der har været helt unikt og enestående. Det viser, at når vilje, viden, interesse og hårdt arbejde forenes, kan selv store opgaver klares. Hovedsponsoren ALBANI FONDEN gjorde projektet muligt. Projektet blev i sidste fase støttet af MUNCK GRUPPEN. Nu står monumentet FORSAVN, der er skabt af kunstneren Lars Abrahamsen, smukt på Kongens Skibsbro som et evigt minde over søfolkenes skæbne. Hele historien er sammenfattet i en publikationen FORSAVN, der gratis kan afhentes på Bureau Nyborg.

     Men året har også, på grund af forskellige hændelser, budt på store udfordringer for bestyrelsen. Det har medført forskellige omfordelinger af opgaver og nogen nytænkning. Alle har givet en ekstra ”hånd”, så vi kommer ud af året med kun lidt ”sved på panden”. Kære medlemmer tak for opbakningen til arbejdet og jeres deltagelse til daglig, om lørdagen og til arrangementer. Det gør arbejdet i bestyrelsen og den daglige drift sjovt og inspirerende.

     Vores kor er af praktiske årsager blevet omorganiseret og trives godt. De er flittige og meget efterspurgt ude i byen. Koret er, gennem deres optræden, med til at skabe et positivt image for hele foreningen. Tak for jeres store indsats.

     I skrivende stund ligger vores byggeprojekt til principgodkendelse ved Nyborg Kommune. Hvis projektet godkendes vil det blive fremlagt i stuen og på hjemmesiden. Hele projektet og processen kommer til drøftelse/orientering på generalforsamlingen.

     Nu venter 2019 i horisonten med nye opgaver, spændende aktiviteter og oplevelser. Med dette nr. af bladet følger aktivitetslisten for 1.halvår, og i bladet er de første rejser beskrevet. Skriv jer på de fremlagte lister i stuen og vær sikker på en plads. NB: HUSK BETALINGSFRISTEN.  Med bladet følger også girokortet til kontingent betaling for 2019. Husk at betale inden generalforsamlingen. Det gør administrationen lettere for alle. Til de medlemmer, som ikke tidligere har modtaget et ID- kort (medlemsbevis), er et sådant indlagt i bladet. Hvis nogen fortsat skulle mangle et ID-kort, bedes I kontakte undertegnede. Besøg vores hjemmeside og hold dig orienteret om sidste nyt i din forening. Vores webmaster sørger for hurtig opdatering.

     Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelse, suppleanter, revisorer, redaktører, udvalg, banjemester, kvartermester samt alle de trofaste hjælpere i kabys og stuen for en helt utrolig indsats i 2018.

     Tak til samarbejdspartnere, annoncører og sponsorer for jeres støtte til Nyborg Marineforening.

     De bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle. På gensyn i 2019.   

Med venlig hilsen.

Kurt Verner.

Nytårsparole 2019

Årets Mariner 2018

 Per 'Bager' Petersen
 Årets Mariner 2018. 

Valget af Årets Mariner 2018 har ikke været let for bestyrelsen.

Heldigvis er der mange, som yder en stor indsats.

 Valget faldt på Per "Bager" Petersen med følgende begrundelse:

 På sin stille og rolige måde får han tingene omkring Kabyssen til at fungere på en for alle god måde. Hans evne til at finde de rette medarbejdere - også til de "sure pligter" - nyder medlemmerne godt af.

Både i forbindelse med arrangementer, men også ved lørdagsfrokoster, stiller han og hans mandskab op.

Per er konstruktiv i arbejdet omkring bestyrelse og ikke mindst de forskellige udvalg.

Per er behagelig og positiv at omgås og en god kammerat.

Nytårsparole den 5. januar 2019

Næstformand Arne C. Petersen stod for næsten hele arrangementet og bestod med glans!

Næstformand Arne C. Petersen bød hjerteligt velkommen til årets første arrangement til de mange fremmødte medlemmer og ikke mindst til den særligt indbudte gæst - nemlig orlogspræsten Camilla Munch, der afholdt en virkelig flot andagt som start til Nytårsparolen. Hun gjorde det fremragende og alle sad andægtigt og lyttede til hendes vise ord. Det var en rigtig god oplevelse - og hun er allerede booket til næste år, så de, der ikke oplevede den gode stemning i år, kan nu begynde at glæde sig til næste år!

Følgende to link viser Arnes indlæg på Nytårsparolen:

https://issuu.com/erasmus31/docs/pr_sentation1_parolen

og del 2 kommer her:

https://issuu.com/erasmus31/docs/pr_sentation_2_del

 

 

 

 

 

Fmd. Kurt Verner overrakte medlemsemblemer til 3 nye medlemmer

 

Stuen var næsten fuld af glade medlemmer

 

Vores kor "for fuld skrue" gjorde endnu en gang en kæmpe indsats og alle sang med, hvor de kunne!

 

Andagt ved Orlogspræst Camilla Munch

Koret gjorde det igen!

Koret optrådte igen med deres muntre sange og parolen blev rundet af med et fantastisk måltid bestående af hamburgryg med grønlangkål, brunede kartofler og en lækker dessert🙂❤

Jubilarstævne 2018

Søndag den 26. august 2018, blev det traditionsrige stævne igen afholdt på Holmen. Dette stævne, der arrangeres af Danmarks Marineforening og Søværnet, er blevet en tradition, og afholdes hvert år på den søndag, der ligger nærmest den 29. august, der er datoen for flådens sænkning i 1943.

Fra Nyborg Marineforening deltog i år Erik Sørensen, Sigfred Grundahl, Ole Madsen, John Soelberg og Heinrich Hammersholt.

Der var et tætpakket program med indtjekning – andagt ved Holmens Provst - kransenedlægning ved ældste jubilar og landsformanden – march til Planbygningen – ankommet til Planbygningen hilser landsformanden og chefen for Søofficersskolen kommandør Jens Bjørnsteen på jubilarerne – samling i Planbygningen med taler af landsformanden og chefen for Søværnets Officersskole – ”Admiral Carstens Mindebæger” blev tildelt en orlogsgast – fotografering foran Planbygningen. Stævnet sluttede med skafning og underholdning af Kvindelige Mariners Musikkorps.

Det var en fin og vellykket dag, og selvom det var lidt skuffende, at der ikke var flere gamle orlogskammerater, der var mødt op, var der dog nogen, man fik udvekslet gamle minder med.

Landsformanden sagde i sin tale, at det var usikkert, hvor jubilarstævnet ville blive holdt til næste år, da Holmen jo er under afvikling, måske vil det blive i Korsør.

Tekst: Heinrich Hammersholt

Dannebrog 800 år i 2019

800-års jubilæum for Dannebrog den 15. juni 2019.

 

I de mange år har Dannebrog været forrest når Danmark var i krig eller blot på besøg rundt omkring i verden. I lighed med de andre nordiske lande, er det korset der præger flagduge.

Alt efter hvilken organisation der anvender flaget, så er det altid i den udgave vi kender med diverse logoer.

Danernes flag som det også kaldes, har mange oprindelseshistorier. Den der oftest bliver brugt som den ”rigtige” er den, der stammer fra de danske korstog i 1100-1200-tallet.

I mange år havde man været på korstog mod det hellige land, men på et tidspunkt befalede Paven at der skulle gøres noget ved de ugudelige i det baltiske område.

Valdemar Sejr, var således på korstog mod bl.a. det der dengang hed Livland, der i dag er en del af Estland/Letland.

Selv om vi fejrer, at flaget dalede ned under kampen ved Lyndanisse, det nuværende Tallinn, da det ikke gik så godt for Valdemar Sejr, optog de kæmpende det som et tegn sendt fra himlen, og slaget blev vundet.

Det skete den 15. juni 1219.

Dette er jo et sagn som betyder meget for historien, men den første dokumenterede brug af Dannebrog er på Valdemar Atterdags skjold fra slutningen af 1300-tallet.

I forskellige krøniker-skriveres optegnelse fremgår det, at Dannebrog betyder en rød dug med pletter.

Som det ser ud i dag, er det alle danskeres flag, der bruges såvel ved fest som ved sorg.

Kurt Klein Taanquist

 

 

Rejseudvalgets ture 2019

3-dages tur til Slien, Kappeln og Rendborg

 

 

Marineforeningens 3 dages tur til området ved Slien, Kappeln og Rendsborg.

Den 12. 13. og 14. august 2019.

Pris kr. 2975,00 pr. person i Dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 410,00.

Tilmelding: Senest 1. juni på liste i stuen eller på mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk.

Betaling i stuen eller på konto 3914 3216397908.

 12. august.

Kl. 08.00 Afgang fra Stuen Vesterhavnen 70 A, Nyborg.

 Undervejs kaffe ved bussen.

Kl. ca. 12.00 frokost på restaurant Cristian den IX i Lyksborg.

Kl. 13.30 Rundvisning på Lyksborg slot.   

     

Kl.  ca. 16.30 ankomst til Hotel Angler Hof, Süderbrarup. 

Kl. 19.00 middag 2-retter på hotellet.

13. august.

Kl. 07.00 Morgenmad på hotellet.

Kl. 0815 Afgang til Slesvig.

Kl. 09.00 Sejltur på Slien til Kappeln, der serveres frokost på båden m.m.

Kl. 15.15 ankomst til Kappeln med tid på egen hånd.

Kl. 16.45 afgang fra Kappeln til Süderbrarup.                                                       

Kl. 19.00 ”festaften” med 3-retters middag. Påklædning uniform eller lign.                                                                                                                                                                            

Under broen hænger en færge som transporterer biler over Kielerkanalen. Hængefærgen hænger i lange stålwirer og den transporterer gratis personer og biler frem og tilbage fire gange i timen mellem kl.5 og kl.23. Den tilbagelægger de 135 meter på 1,5 min.

 

Jernbanebroen med Hængefærgen der blev påsejlet i 2016, så den eksisterer ikke længere - men man er i færd med at bygge en ny!

14. august.

Kl. 07.00 morgenmad på hotellet                                                 

Kl. 08.30 afgang fra hotellet.   

Torvet i Rendsborg

Bustur gennem Hütterne Berge til Rendsborg, byrundtur.

Kl. 12.00 frokost på restaurant Alte Markhalle. 

                                                

Efter frokost, tid på egen hånd i Rendsborg.

Kl. 15.00 afgang fra Rendsborg mod grænsen for indkøb.      

Kl. 17.00 afgang fra grænsen.  kl. ca.19.30 tilbage i Nyborg.   

Lysttur på Østfyn

Fredag den 13. september 2019.

En lysttur på Østfyn med slotsbesøg på Ørbæklunde og kaffe på Museumsbygning i Ørbæk.

Du er hermed inviteret til en hyggelig tur med familien rundt på Østfyn.

Kl. 08.30:  Vi mødes i Stuen til morgenkaffe og en lille en til ganen.

Vi starter med morgenkaffe i stuen, herefter kører vi i VIP-bus forbi flere af de østfynske herregårde: Holckenhavn, Rygård, Glorup, Anhof, Ørbæklunde, Lykkesholm, Ravnholt og Hellerup.

På Ørbæklunde bliver vi modtaget af godsejer Lars-Hågen Lange, der vil vise rundt på slottet, parken og avlsgården.

På Ørbæklunde spiser vi frokost, leveres af Stuens kabys.

Eftermiddagskaffen indtages i museumshusmandsstedet, ”Almas Hus” i Ørbæk, inden vi vender tilbage til Stuen.

Turen bliver i høstfestens tegn så tag sommerhatten på.

Kl. 09.00 går vi ombord i Nyborg Rejsers VIP-bus og kører ud i det østfynske landskab.

Efter lidt kørsel kommer vi til Almas Hus i Ørbæk, hvor vi skal have eftermiddagskaffe og høre lidt om stedets historie og fremtiden.

Efter kaffen kører vi til stuen og går hver til sit.

Pris for turen (med tilskud) kr. 385,00.

Prisen dækker udgifter til morgenkaffe, bussen, rundvisning på Ørbæklunde, frokost m. øl/vand og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Senest 1. september på liste i stuen eller på mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk.

Betaling i stuen eller på konto 3914 3216397908.

Turen til Horsens Industri Museum og Cafe Alrø var et scoop og tarteletterne var mega store!

Referat af generalforsamling 2019

Resumé af generalforsamlingen den 22/2 2019

Resuméfra generalforsamlingen den 22. feb. 2019 i Marinestuen.

Formanden bød velkommen og lod flaget sætte. 7 nye medlemmer fik overrakt medlemsnålen.

Søren Junker, Svend Erik Andersen, Bent Guul, Knud Rughave, Per Kurt Olsen, Jørgen Sømark og Finn Jørgensen.

Generalforsamlingen valgte Per Nygaard Olesen som dirigent.

Efter valg af stemmetællere blev ordet givet til formanden Kurt Verner. I sin beretning kunne formanden meddele, at foreningen har 302 medlemmer. 25 nye og 23 fratrådt.

Efter en gennemgang af årets aktiviteter rettede han en stor tak til alle, der er med til at holde hjulene i gang.

Det fremgik, at der havde været store udfordringer i bestyrelsen, med ændringer og ny-besættelser pga. dødsfald, sygdom or orlov.

Formanden lagde vægt på, at der nu er givet Nyborg Marineforening dispensation fra vedtægternes §38 således, at alle aktiver kan overdrages til Nyborg kommune, hvis foreningen en gang evt. nedlægges. Hvilket kommunen har accepteret.

Alle udvalgene kører fint. Historisk udvalg nærmer sig sin slutning af arbejdet. Rejseudvalget har afviklet 2 ture, en til Helsingør og en til Esbjerg/Tirbitz.

Den helt store aktivitet, var indvielsen af mindesmærket FORSAVN, den 6. juni, til minde om krigssejlere fra Nyborg. Mindesmærket blev til ved sponsorater fra Albani, Munck gruppen, Th. Vang og Koppers.

Formanden fremhævede det fine samarbejde med Nyborg kommune, Østfyns museer og Kerteminde Marineforening.

Efter at kasserer og næstformand Arne Petersen havde aflagt det reviderede regnskab, gennemgik formanden byggeprojektet som nu er godkendt af kommunen og venter på fonds muligheder samt lokalplan.

Kontingent uforandret.

Valg til bestyrelse: formand Kurt Verner. Bestyrelsesmedlemmer: Søren Junker ny kasserer, Kurt K. Taanquist genvalgt, Per Petersen nyvalgt.

Suppleanter: Eivind Rasmussen, Eske Morthensen og Jørn Klinck.

Revisorer Preben Mühring og Jørgen Kircheiner: Genvalgt

Revisorsuppleant Kaj Bonde: Genvalgt

Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med gode gule ærter samt pandekager med is. En stor tak skal lyde til Per og hele hans hold i kabyssen – det var nogle lækre gule ærter og tilbehør😊

Formanden byder velkommen til år 2019

Breaking News: Formanden byder velkommen til nyt arbejdsår 2019

Vi ønsker vores tidligere kasserer Charlotte og hendes mand, Poul alt godt fremover og takker for din gode indsats i marineforeningen!

Kære medlemmer.
Jeg vil gerne indledningsvis takke for den tillid, der blev vist mig ved mit genvalg på generalforsamlingen den 22 februar. Jeg vil gøre mit yderste for at være denne tillid værdig. På generalforsamlingen var der, af forskellige årsager nyvalg på flere poster. Vi starter et nyt forenings år med et bestyrelsesmøde 25. februar, for hurtigt at få fordelt opgaverne og komme i arbejdstøjet.
De planlagte aktiviteter og den daglige drift kører fint under ledelse af banjemester og kvartermester, godt bistået af deres store kreds af medhjælpere og et fremragende forplejningshold. Vi står dog overfor den udfordring, at vi skal finde en ny banjemester, idet Knud efter lang og tro tjeneste (20 år), har meddelt sin afgang pr. 1. juli. Vi hører gerne fra medlemmer, der har lyst til opgaven.
Bestyrelsen har, ud over det almindelige foreningsarbejde en række opgaver, der kræver en stor indsats. Nyborg Kommune har godkendt vores udvidelsesprojekt og iværksat den nødvendige lokalplanlægning. Det første nabomøde (med fiskerne) er afholdt. Det var et rigtigt godt og positivt møde. Fiskerne er ikke imod vores planer. Vi arbejder nu på, at få de sidste aftaler med kommunen på plads. Vi forbereder samtidig det omfattende materiale, der skal anvendes for på en god måde at ansøge fondene om midler.

 

 

Det første halvår, byder på 3 store begivenheder, som vi vil bestræbe os på, at give et godt bidrag til. Den 31. maj får Nyborg besøg af Hendes Majestæt Dronningen. Majestæten ankommer i Kongeskibet Dannebrog. Det bliver en storslået oplevelse. Den 6. juni er det 75 år siden, at invasionen (D-dag) fandt sted. Vi arbejder for tiden på det endelige program på Kongens Skibsbro og i stuen. Den 15. juni – Valdemarsdag - er det 800 år siden, at Dannebrog dalede ned fra himlen og blev vores nationalflag. Vi vil under alle omstændigheder markere denne dag, men afventer kommunens planer. For alle 3 arrangementer kan du holde dig opdateret på hjemmesiden, og ved opslag i stuen. Lad os i fællesskab præsentere Nyborg Marineforening på en god og værdig måde.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder ”luftet” et nyt projekt, nemlig arbejdet med Nyborgs maritime historie, som er utrolig mangfoldig. Vi er ikke færdige med at beskrive projektet endnu, men er du historie interesseret, så giv dig til kende og vær med fra starten. Hvis ikke historien beskrives og formidles, går den tabt og det vil være frygteligt. Det er bestyrelsens klare holdning, at dette emne må være oplagt for en marineforening. Prøv at se hvad FORSAVN har betydet for historie formidlingen i Nyborg.
Velkommen til arbejdet i en aktiv forening. Vi ses i stuen.


Venlig hilsen. Kurt Verner.

 

Seneste aktiviteter 2. havlår 2019

Alle aktiviteter i marinestuen/planlagte som faste + ture i 2. halvår 2019

Kære medlemmer og kolleger.

Her følger en oversigt for både de planlagte aktiviteter jf. Aktivitesplan 2019 2. halvår (se særskilt menu-punkt) og for de faste, almindelige lørdagsfrokoster samt rejseudvalgets ture i efteråret, så man i ro og mag kan tjekke, hvornår det er en god ide at tilmelde sig til arrangementerne på de fremlagte lister i mapperne i stuen!

 

 • Marinestuen: Aktiviteter jf. Aktivitetsplan

  Lørdag d. 17. august kl. 9.30
  Fregatskydning

  Torsdag den 5. september kl. 13.45
  Soldatens Flagdag Parade

  Fredag den 13. september kl. 8.30
  Lysttur på Østfyn.

  Fredag den 29. september kl. 18.00
  Kammeratskabsaften

  Onsdag den 25. september kl. 18.00
  Ølsmagning

  Mandag den 30. september kl. 10.00
  Pudsedag

  Lørdag den 5. oktober kl. 10.30
  Oktoberfest

  Tirsdag den 22. oktober kl. 18.00
  Martha Aften

  Fredag den 8. november kl. 18.00
  Kammeratskabsaften

  Lørdag den 7. december kl. 13.00
  Julefrokost

  Fredag den 13. december kl. 19.00
  Syng julen ind

  Søndag den 15. december kl. 14.00
  Juletræsfest for børn

 • Alm. Lørdagsfrokoster

  Alle lørdage i 2. halvår er der fra Kl. 12 - ca. 14:30 almindelig lørdagsfrokost - dog bortset fra disse:

  den 21. september og den 9. november: LUKKET'


Tilmelding og betaling

 

Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter: 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage mellem  Kl. 10.00 og 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes.Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen.  

 

Rejseudvalgets ture

Og på samme måde hvis man skulle ønske at deltage i rejseudvalgets planlagte ture, så gå på menuen 'Rejseudvalget' og tilmeld jer, som det fremgår af opslaget for turen🙂

 • 3-dages tur til Slien den 12 - 14. august
 • Lysttur på Østfyn fredag den 13. september

Ølsmagning på Albani 2019

Sikke en både informativ og hyggelig aften!

 Onsdag den 25. september afholdtes Ølsmagning ved Albani i stuen.

Godt 30 medlemmer var mødt spændte op til den første lokale ølsmagning i stuen - og sikken en god aften det blev!

Især ved Thomas og sekunderet af Poul fra Albani blev vi ført igennem 5 ølsmagninger suppleret med Pers fortrinlige snitter, så alle nød til fulde aftenens forløb!

Her et klip fra den informative del, som Thomas på så strålende vis inviede os i, så nu ved vi alle, hvad både IBU og EBC står for!

Anarkist

Ideen bag Anarkist serien er at bryde konventionerne fuldstændig ned. Det er en serie af øl, som er født ud af en sans for detaljen. Vi har været nede i de små petitesser, både i forhold til at brygge øllen, men i høj grad også omkring det visuelle udtryk, som er markant anderledes end noget andet, Theodor Schiøtz tidligere har skabt.

Anders Kissmeyer hører til i den absolutte elite af verdens bryggere. I 2011 blev han kåret som den bedste aktive brygger i verden, og ledende danske øl skribenter har kaldt ham den 3. mest betydende brygger i dansk bryggerihistorie.

KISSMEYER serien skal være et nyt pejlemærke i skoven af Craft Beers. Kvaliteten og oplevelsen af Craft beer svinger gevaldigt, og som forbruger kan det være lidt svært at orientere sig. Det er selvfølgelig altid sjovt at prøve noget nyt, men midt i al denne bryggerkreativitet ser vi, at der dukker fyrtårne op. Disse fyrtårne repræsenterer en høj kvalitet, som man kan regne med, og som samtidig udforsker nye øltyper drevet af stor nysgerrighed. KISSMEYER er et sådant fyrtårn.

For at sikre at KISSMEYER altid vil være interessant og relevant, har vi udviklet en række produktkoncepter, som vi vil lancere løbende i årene fremover.

Alle produktkoncepter udspringer af Anders Kissmeyer’s personlige interesser og drive. Naturen, oplevelser og relevante øl-situationer samt ikke mindst alle de gode brygger kollegaer.

 

Kissmeyer Stockholm Syndrome

Kissmeyer Stockholm Syndrome blev skabt i 2010 i samarbejde med Sigtuna Brygghus lidt uden for Stockholm.

Generøst forkælet med de mest frugtige amerikanske og new zealandske humler. En intens, ekstrem fyldig dobbelt/imperial IPA. Når den lige er brygget har den en næsten eksplosiv, frugtig humlearoma, hvor den efter lagring får en vinøs og fadagtig kompleksitet. Stor, men overraskende blød og balanceret bitterhed, der skaber en faretruende let drikkelighed!

UDSEENDE:

Ufiltreret. Dyb Amber-gylden med fyldigt hvidt skum.

DUFT:

Masser af frugtig og blomstrende humlearoma med svage noter af malt og alkohol.

SMAG:

Tør. Meget fyldig, frugtig humlet og intens, men med en blød bitterhed og lang eftersmag.

MUNDFØLELSE:

Meget fyldig, tør i forhold til typen og let varmende.

MADVALG:

Krydret og stærk asiatisk og mexicansk mad, krydret pizza og faste stærke oste.

Alk. 9,5%

FARVE, EBC: 18

BITTERHED, IBU: 100

IBU – ved du lige hvad det står for?

Bitterhed

 

   
   

Det er humlen, der bidrager med den langt overvejende bitterhed i øl. Bitterheden vil næsten altid måles i IBU (International Bitterness Units), også kaldt EBU (European Bitterness Units), men der findes andre måleenheder for bitterhed i øl.

 • Normal dansk pilsner ligger på ca.15 IBU
 • Tjekkisk pilsner typisk mere bittert på 35 – 45 IBU
 • Indian Pale Ale typisk på 65 – 70 IBU
 

Og hvad er det EBC står for?

Farve

 

   

 

   

Farven på øl er oftest det første man ser på, når man køber en øl. Måling af farven sker ved spektroskopi ved bølgelængden 430 nm.

I Europa bruger vi enheden EBC (European Brewing Convention) til bestemmelse af farve, hvor man internationalt og i USA bruger SRM (Standard Reference Method). Det er dog samme målemetode – kun skalaen er forskellig:

SRM = EBC * 0,508
EBC = SRM * 1,97

Malttyperne bestemmer farve fx
Pilsner malt, som er den mest nænsomme ristede malt og som indgår i næsten alle øl. 3 - 5 EBC.
Wiener malt, ikke så almindelig, men blid og lys. 6 – 10 EBC.
Munchner malt, som er en mørkere basismalt og meget brugt. 15 - 20 EBC.
Hvede malt er typisk også lyse: 3 – 7 EBC.
Karamel maltene er mørkere og giver ofte både smag og farve. Ligger typisk på 100 – 250 EBC.
Chokolade maltene som ristes fugtigt for opnåelse af chokolade, nødde elle kaffelignende smagsvarianter ligger typisk på 500 – 700 EBC.
Sort malt til anvendelse i stout, porter, dobbeltbock osv. er ristede ved høje temperaturer og giver en EBC på helt op til 1200 – 1500 EBC.

 
       

 Der er forlydender om, at successen vil blive gentaget næste år - ikke mindst på baggrund af alle de intelligente spørgsmål fra flere medlemmer, så Thomas var imponeret over det gode forløb!