Indkaldelse til generalforsamling 2020

Fredag den 21. februar 2020 kl. 18.00

Uniform ell. lign. - og kun for medlemmer!

Deltagelse i generalforsamlig: Gratis

Deltagelse i bespisning:

Gule ærter m/tilbehør samt pandekager m. is: Pris 80,- kr.

 

Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling den 21. februar 2020 Kl. 18.00

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Vedtagelse af forretningsorden

4. Bestyrelsens årsberetning v/ formanden

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Bestyrelsens forslag. Fortsættelse af orientering om og drøftelse af byggeprojekt

    jf. generalforsamlings beslutning 2018                

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det næste kalenderår

 

9. Valg til bestyrelsen. På valg er:

    Næstformand Arne C. Petersen.                  Modtager genvalg.

    Kasserer        Søren Junker.                         Modtager genvalg.

    Sekretær.       Erik D. Rasmussen.               Modtager genvalg.

    Bst. medl.       Jørgen F. Rasmussen.          Modtager genvalg.       

 

10.  Valg af suppleanter. På valg er:

   1. Suppleant.    Eivind Rasmussen.               Modtager genvalg.

   2.     "                Eske Mortensen.                   Modtager ikke genvalg.               

   3.     "                Jørn Klinck.                           Modtager genvalg. (Vælges som 2. suppleant)

   3.     ”                Charlotte Jørgensen.            Bestyrelsens forslag.

 

11.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er:

         Revisor        Tonny Harder.                      Bestyrelsens forslag.

         Revisor       Jørgen Kirchheiner.              Modtager genvalg

         Suppleant    Kaj Bonde.                           Modtager genvalg.

12.    Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

13.    Valg af flagbærer.

         Udpeges af banjemester fra gang til gang.

14.    Eventuelt.

 

Forretningsorden

Forretningsorden for generalforsamlinger i Nyborg Marineforening

 

1. Marineforeningens vedtægter danner grundlaget for denne forretningsorden til afvikling af såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger.

2. Generalforsamlingen gennemføres i en form, der er Marineforeningen værdig.

3. Dirigenten er ansvarlig for, at nuværende forretningsorden overholdes, og har bemyndigelse til at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål.

4. Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

5. Ordet gives til enhver i den rækkefølge de er indtegnet skriftligt, eller ved håndsoprækning. Dog gives ordet til bestyrelsens medlemmer, når de ønsker det. Udenfor talerrækken kan dirigenten eventuelt give ordet for korte bemærkninger, der har til formål at rette fejl og misforståelser.

6. Talere skal indlede med at nævne navn af hensyn til referat.

7. Dirigenten kan stille forslag om begrænsning af taletid eller om helt at stoppe en debat hvis et emne menes uddebatteret.

8. Dirigenten eller bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen afbrudt for en kortere periode for nærmere at drøfte igangværende forhandlinger.

9. Kun forslag, der er indsendt til den i vedtægternes § 32 stk. 2 anførte frist 

   (Skal skriftligt være formanden i hænde senest 7. februar 2020)

10. Afstemninger sker ved enten håndsoprækning eller skriftligt, hvis mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Desuden kan dirigenten, for at sikre et korrekt resultat, bestemme, at afstemningen skal foretages skriftligt.

11. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

12. Der skal afgives og optælles stemmer for såvel ”for”, ”imod” og ”hverken for eller imod” (blank).

13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

14. Denne forretningsorden godkendes ved simpelt stemmeflertal.

 Bestyrelsen