denne side finder du:

Indkaldelse til generalforsamling

Forretningsorden

 

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Fredag, den 25. juni 2021 kl 18.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Vedtagelse af forretningsorden

 4. Bestyrelses årsberetning v/formanden

 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 6. Bestyrelses forslag

 7. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 20.6.2021

 8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.

 9. Valgt til bestyrelsen. På valg er:

     Formand Kurt Verner – modtager genvalg

     Næstformand Arne C. Petersen er udtrådt af bestyrelsen

     Fung. næstformand Jørn Klinck vælges for 1 år. Bestyrelsen forslag

     Bestyrelsesmedlem Kurt Taanquist – genopstiller ikke

     Suppleant Charlotte Jørgensen – foreslås af bestyrelsen, modtager valg

     Bestyrelsesmedlem Per Pedersen – modtager genvalg

10 Valg af suppleanter

     1. suppleant Ann Branderup - modtager valg

     2. suppleant Erik Grubak Schmalfeldt - modtager valg

     3. suppleant Uffe Ringsmose - modtager valg

     4. suppleant Eivind Rasmussen - genopstiller ikke

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

     Revisor Tonny Harder - modtager genvalg

     Revisor Jørgen Kirchheiner - modtager genvalg

     Revisorsuppleant Kaj Bonde - modtager ikke genvalg

     Suppleant Ove Nielsen - foreslås af bestyrelsen, modtager valg

12. Valg af sendemænd til Sendemandsmødet

13. Valg af flagbærer

     Udpeges af banjemester fra gang til gang

14. Eventuelt

 

Bemærk

Vedtægterne §33

Stk. 1: Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er kun de, der har været medlem i 3 måneder eller mere regnet fra dato for tildeling af hovednummer.

Stk. 2: Kun de medlemmer, der har betalt indeværende års (2021) kontingent og ikke er i restance med sidste års kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter i foreningen.

Forretningsorden