Generalforsamling 2020

Kurt Verner bød velkommen og beordrede flaget sat. Følgende blev kaldt frem: Niels Winther 25 års nål, Susanne Mühring, Else Kjeldsen og Hans Bødker medlemsnål.

 Valg af dirigent: Per Nyegaard Olesen.

  1. Valg af stemmetællere: Henning Carlsen, Willy Bjørn og Mogens Lund.
  2. Vedtagelse af forretningsorden.
  3. Formanden indledte sin beretning med at beordre flaget på halv og mindes følgende, der er gået fra borde siden sidste generalforsamling: Ejvind Fredslund Kjeldsen, Arne Rosenvold, Ole Krogh Jensen, Preben W. Mühring, Ebbe Rosenbæk og Bjørn Sørensen. Forenings medlemstal er p.t. 323. Tilgang 42, afgang 25 – heraf 6 gået fra borde, 17 på grund af alder, sygdom og restance.

 Ved nye medlemmers introduktionsfrokost sættes flaget og der overrækkes medlemsnål. Per Petersen er udnævnt til hovmester, kvartermester Jørgen Leif Rasmussen er ansvarlig for hjælpere, barens drift, indkøb og udlejning af stuen samt regnskabs-aflæggelse for den daglige drift. Banjemester Knud Geisler på seniorordning med ansvar for drift og vedligeholdelse af stuen og hus samt afholdelse af pudsedage. Bestyrelsens forslag af justering af vedtægterne for Danmarks Marineforening som følger: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, herunder afdækning og formidling af lokal maritim historie, samt vedligeholdelse af forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem medlemmerne. Dette blev vedtaget på distriktsmødet i Rudkøbing og nu anbefalet af DM til vedtagelse på sendemandsmødet i Svendborg.

 Aktivitets- og forplejningsudvalget kører fint – hovmesteren har fået øget sin besætning. Det grafiske udvalg under Kurt Taanquists ledelse går godt og har fået et godt samarbejde med vores nye trykkeri i Ringe. Vores hjemmeside, der altid er opdateret af Eivind Rasmussen, er oppe på over 400.000 besøg! Vores kor kører godt med mange opgaver både i stuen og ude i byen. Ligeledes er der efter tilsagn fra div. Sponsorer en sangbog og koncertmappe på vej. Rejseudvalget har igen haft 2 endagsture samt en 3-dagstur – alle med stor succes. Historisk udvalg under ledelse af nyligt afdøde Preben Mühring er nu færdig med registrering og beskrivelse af stuen og dens indhold og er derfor nedlagt med udgangen af 2019. Et nyt udvalg, der skal arbejde med Nyborgs Maritime Historie er nu startet op. Der har igen i år været en positiv stemning om Minebøssen og dens lotteri. Der har været foretaget en udskiftning af gulv og reoler i vores lager. Flot arbejde! Der var ikke nogen spørgsmål eller kommentarer til formanden og bestyrelsens beretning.

Regnskabet blev gennemgået af Søren Junker og det viste en beholdning på lidt over Kr. 450.000 – Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden orienterede om byggeprojektet. Der var modtaget afslag fra den fond, vi havde ansøgt om midler. Dette har betydet, at der nu arbejdes på et etapeopdelt byggeri. Efter et møde med OBH-gruppen arbejdes med en udvidelse ind mod fiskernes hus, som Nyborg Kommune allerede har godkendt. Der søges derfor nu om fondsmidler på 2 mio. Kr. Frederik Nørgaard spurgte om arbejdet sættes i gang inden vi har fået pengene fra fonde? Intet arbejde før vi har fået tilsagn fra en eller flere fonde. Lars Petersen: Glad for at stuen forbliver intakt.

Der var indkommet et forslag fra Torben Jørgensen angående om flaget skal op ved lørdagsfrokoster. Bestyrelsen ønsker flaget op ved lørdagsfrokoster, hvor nye medlemmer er inviteret til at deltage, og hvor medlemsnål derfor overrækkes. TJ fastholdt sit forslag om ikke at sætte flaget til lørdagfrokoster.

Der udspandt sig en længere diskussion om dette emne, som endte med en afstemning. 30 for, 47 imod og 4 hverken for eller imod. Forslaget hermed faldet. 

8. Næste års kontingent uændret. Budget vedtaget.

9.  Valg til bestyrelse

Næstformand Arne Petersen genvalgt

Kasserer Søren Junker             genvalgt

Sekretær Erik D. Rasmussen genvalgt

Best. medlem Jørgen F. Rasmussen genvalgt

 

10.  Valg af suppleanter

1. suppl. Eivind Rasmussen genvalgt

2. suppl. Jørn Klinck genvalgt

3. suppl. Charlotte Jørgensen valgt

 

11. Valg af revisorer og revisorsuppl. 

Revisor Tonni Harder Ny valg

Revisor Jørgen Kirchheiner genvalgt

Suppl. Kaj Bonde genvalgt

 

12.Sendemænd til sendemandsmødet sørger bestyrelsen for.

Hvis man ønsker at deltage, henvender man sig til bestyrelsen.

13. Flagbærer udpeges af banjemesteren.

14. Under eventuelt:

Allan Schmidt ønsker at indkomne forslag foreligger på tryk.                         

Susanne Mühring efterlyste tidligere referater fra generalforsamlinger. Svar: Disse kan ses i protokollen helt tilbage fra 1913.

Arne Petersen fortalte, at Pete Allen kommer og spiller i juni måned sponseret af Hotel Villa Gulle.

Formanden sluttede med at takke dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Efter 3 gange ”Hurra” for foreningen overgik man til spisning af gule ærter og pandekager med is.

 Ref./Erik D. Rasmussen

 

 

Forretningsorden

Forretningsorden for generalforsamlinger i Nyborg Marineforening

 

1. Marineforeningens vedtægter danner grundlaget for denne forretningsorden til afvikling af såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger.

2. Generalforsamlingen gennemføres i en form, der er Marineforeningen værdig.

3. Dirigenten er ansvarlig for, at nuværende forretningsorden overholdes, og har bemyndigelse til at afgøre eventuelle tvivlsspørgsmål.

4. Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

5. Ordet gives til enhver i den rækkefølge de er indtegnet skriftligt, eller ved håndsoprækning. Dog gives ordet til bestyrelsens medlemmer, når de ønsker det. Udenfor talerrækken kan dirigenten eventuelt give ordet for korte bemærkninger, der har til formål at rette fejl og misforståelser.

6. Talere skal indlede med at nævne navn af hensyn til referat.

7. Dirigenten kan stille forslag om begrænsning af taletid eller om helt at stoppe en debat hvis et emne menes uddebatteret.

8. Dirigenten eller bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen afbrudt for en kortere periode for nærmere at drøfte igangværende forhandlinger.

9. Kun forslag, der er indsendt til den i vedtægternes § 32 stk. 2 anførte frist 

   (Skal skriftligt være formanden i hænde senest 7. februar 2020)

10. Afstemninger sker ved enten håndsoprækning eller skriftligt, hvis mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Desuden kan dirigenten, for at sikre et korrekt resultat, bestemme, at afstemningen skal foretages skriftligt.

11. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

12. Der skal afgives og optælles stemmer for såvel ”for”, ”imod” og ”hverken for eller imod” (blank).

13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

14. Denne forretningsorden godkendes ved simpelt stemmeflertal.

 Bestyrelsen