Generalforsamling 2022

 

Den 25. februar 2022 afholdt Nyborg Marineforening sin ordinære generalforsamling.

 

Formand Kurt Verner bød de fremmødte medlemmer velkommen og indledte med en skarp fordømmelse af Putins angreb på Ukraine der er en fri og selvstændig nation og opfordrede til at vi tog godt imod Ukrainske flygtninge.

 

Inden generalforsamlingen start fik 5 nye medlemmer deres medlemsnål og blev budt velkommen i foreningen.

Jørn N. Nielsen fik, ved samme lejlighed, overrakt sit 25 års tegn 

Traditionen tro blev Årets Mariner også offentliggjort. Årets Mariner 2021 er Karsten Berthelsen.

Begrundelsen for valget af Karsten er hans store arbejde for at holde sammen på koret. Det høje informationsniveau han producerer, profileringen af koret i lokalsamfundet og tiltrækning af nye medlemmer. Ikke mindst hans store indsats omkring vores sangbøger og materialer til koret. Ja selv det sociale finder han tid til. 

I år blev der også tildelt hæderstegn i Skyttelavet, dette tilfaldt Ib Nedergaard. Ib har, siden oprettelsen af vores Skyttelav, været meget aktiv. Ib har således været med til at vinde 8 Danmarksmesterskaber for hold, 25 Distriktsskydninger. Ib deltager aktivt i hjemmebaneskydninger og er medarrangør af vores Fregatskydninger. Ib er en god kammerat og er aktiv omkring sammenholdet i Skyttelavet.

Et stort tillykke til både jubilar, Årets Mariner og hæderstegn i Skyttelavet og hjertelig velkommen til vores nye medlemmer.

 

Herefter overgik vi til generalforsamlingen.

Per Nyegaard Olesen blev valgt til dirigent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, i henhold til vores vedtægter og gik herefter videre til valg at stemmetællere: Else Kjeldsen, Peter Klinck og Ove Nielsen. Herefter blev forretningsordenen vedtaget og formanden fik ordet.

 

Punkt 4 Beretning

Kurt Verner indledte beretningen med at beordre flaget på halv og mindes de medlemmer der var gået fra borde siden sidste generalforsamling, efter et øjebliks stilhed gik flaget på hel igen.

Foreningens medlemstal er 313, vi har haft en tilgang på 16 medlemmer og afgang på 20, heraf er 7 gået fra borde.

Arbejdet i bestyrelsen har været præget af COVID-19 alligevel er der blevet afholdt 6 bestyrelsesmedlemmer, vi har haft repræsentanter både ved Sendemandsmøde og distriktsmøder.

Det er meget ”op ad bakke” med finansieringsplanen for renovering/udbygning af vores hus. Der er sendt ansøgninger til flere fonde, men disse har ikke givet positive resultater. Salget af støtte/medlems-aktiver går også trægt. Det er besluttet at vi bruger tiden frem til 30. juni 2022 til at skabe et økonomisk fundament, ellers bliver projekt udvidelse lagt i mølpose til bedre tider, og den fornødne renovering iværksættes så langt økonomien rækker.

 

Den 1. januar 2022 hævede vi priserne på drikkevarer og i efter sommerferien vil priser på lørdagsfrokoster også blive hævet, da vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten af forplejningen. Det skal være en god oplevelse at spise Lørdagsfrokost i stuen.

 

 

Vores kor har også været hårdt ramt af nedlukningen, men er nu kommet i gang med øvedagene igen.

 

Rejseudvalget har gennemført en udflugt ”Turen på Svendborgsund” som var en stor succes og der er planlagt 2 udflugter i foråret 2022.

Historisk udvalg har også været besværliggjort af COVID-19, men nu er arbejdet, under Uffe Ringsmose ved at komme i omdrejninger igen.

Aktivitetsudvalget har fået lavet et flot program for 1. halvår og til et af de kommende mindearrangementer har vi tilsagn om deltagelse af Søværnets Tamburkorps.

 

Minebøssen har haft det rigtig svært under nedlukningen. En stor tak til alle som har været rigtig gode til at støtte ved alle de arrangementer hvor en utrættelig Jørn Klinck har været i aktion.

 

Vi mangler stadig barvagter og det betyder, at vi nu har været nødt til at indføre lukkedage i hverdagen og vi er også udfordret med bemandingen til arrangementer. Så hvis I stadig gerne vil kunne komme og hygge jer i stuen så overvej om I kan give en hånd med. Vi lover at du får en god oplæring.

 

Ved årsskiftet indførte vi et nyt kassesystem SHOPBOX. Dette er gjort for at vi kan sikre fuldstændig gennemsigtighed så vi opfylder lovgivningens krav, herunder momsreglerne. Vores kasserer Søren Juncker har gjort et stort stykke arbejde med at lave vejledninger og opsætte systemet så det er enkelt at gå til ligesom alle barvagter bliver uddannet og får støtte i starten. Så det er ikke usikkerheden for om man kan betjene systemet der skal være en hindring for at melde sig som barvagt.

 

Vores Skyttelav vandt igen-igen både Landsskyttestævnet og flere Distriktsskydninger.

 

I det forgangne år har vi modtaget donationer til udgivelsen af publikationen Med OLFERT i Golfen, til vores mindearrangementer og bæreposer med logo.

 

Vores samarbejde med Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Lokalhistorisk Arkiv og de øvrige afdelinger i distriktet fungerer rigtig godt og det er vigtigt at vi fastholder dette.

 

Jesper Jensen spurgte om det nye kassesystem kunne skræmme nogen fra at stå i baren? Formanden svarede at det vil det nok, men vi skal opfylde lovens krav og derfor er systemet indført.

 

Herefter blev beretningen godkendt. Indsætte foto Formanden aflægger beretning

 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag hvorfor punkt 5 og 6 udgik.

 

Punkt 7 Regnskabsaflæggelse

Søren Junker gennemgik det reviderede regnskab for 2021 der udviste et negativt resultat på ca. 23.000 kr. Dette kan henføres til nedlukningen under COVID-19. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Punkt 8 Budget for 2022

Søren Junker fremlagte budgettet og redegjorde for flere besparelser som bliver indført i 2022 bl.a. bl.a. omkring vask af viskestykker hvor vi kan opnå en mærkbar besparelse.

Kontingentet kr. 345,00 vil blive fastholdt.

Prisen på Lørdagsfrokost vil blive sat op efter sommerferien.

Ebbe Hajslund roste bestyrelsen initiativ omkring Lørdagsfrokost, det er stadig var billigt for en god frokost og der var ingen steder ude i byen hvor man kunne få et tilsvarende måltid til den pris.

 

Punkt 9 Valg til bestyrelsen

Jørn Klinck genopstillede ikke som næstformand. Ny næstformand er Ann Branderup.

Sekretær Erik Dyrskov Rasmussen og Kasserer Søren Junker blev begge genvalgt.

 

Punkt 10 Valg af suppleanter

1. suppleant Erik Grubak Schmalfeldt

2. suppleant Uffe Ringsmose

3. suppleant Jørn Klinck

 

Punkt 11 Valg af revisorer

Revisorer Tonni Harder og Jørgen Kirchheiner

Revisorsuppleant Ove Nielsen

 

Punkt 12 valg af Sendemænd

Bestyrelsen udpeger Sendemænd til Sendemandsmødet.

 

Punkt 13 Valg af flagbærer

Mogens Lund og Jørn Klinck

 

Punkt 14 Eventuelt

Kurt Verner oplyste at han havde medbragt ”kontoret” så det var muligt at købe aktier.

Stor tak til dirigenten og herefter blev flaget halet ned og de fremmødte kunne nyde hovmesterens gule ærter efterfulgt af jordbærfromage og kaffe.

 

Forretningsorden